fbpx

הודעה משפטית

התחייבויות חוקיות

פרטים על המוציא לאור :

INTERBEV
קבוצת מקצועות הבקר והבשרים
רחוב דה ברסי 207
75012 פריז – צרפת
טל. : 0144874460

בתמיכת האיחוד האירופי
האחראי להוצאה לאור : Interbev.

אזהרה

המידע הזמין באתר זה מוצע לך בתום לב לצורך מתן מידע בלבד. אולם, המוציאים לאור אינם הנציגים ואינם הערבים לאופיים המלא או לרמת דיוקם של פרטי המידע. אתה לוקח אחריות מלאה בקשר לסיכונים הקשורים לאמינות שאתה מייחס להם.

המוציאים לאור לא מתחייבים בשום אופן לעדכן או לתקן את פרטי המידע העתידים להתפרסם במרשתת או אצל ספקי הווב שלהם. כמו כן, המוציאים לאור שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לתקן את תכני האתרים שלהם בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

המוציאים לאור לא ייחשבו כאחראים לטעויות, לחיסורים או לעמידה בזמנים בשדרוג פרטי המידע הזמינים באתר זה. המוציאים לאור מתנערים מכל אחריות הנוגעת לשימוש העשוי להיעשות על ידי מאן דהוא בפרטי המידע הכלולים באתר זה.

פטור מאחריות לתוכן אתרי הפנייה

הקישורים החיצוניים המצורפים במסגרת אתר אינטרנט זה לכיוון משאבים אחרים הנמצאים ברשת אינם מוצעים אלא מטעמי נוחיות, כשגם תוכנם וגם הקישורים שהם מכילים, ובאותה מידה גם השינויים והעדכונים שמכניסים בהם, אינם מחייבים ולא חלים על אחריותם של המוציאים לאור.

פטור מאחריות תכנית

המוציאים לאור מתנערים מכל אחריות במקרה של קושי לגשת לאתר שלהם או לניתוק החיבור מכל סיבה שהיא. כמו כן, המוציאים לאור לא יישאו באחריות כנגד ווירוסים או נזקים העשויים לפגוע במחשב שלך או בכל ציוד נלווה, כתוצאה משימוש או כניסה לאתר או הורדת תכנים ממנו.

קניין רוחני

כל מרכיבי האתר (בין היתר הגרפיקה, התמונות, איורי הלוגו, כתבות, דברי שמע, אנימציה…) מוגנים ע”י חוק זכויות היוצרים והקניין הרוחני. העתקת המסמכים שבאתר מותרת למטרות מידע בלבד, ולשימוש אישי ופרטי: כל העתקה וכל שימוש בעותק הנעשה לכל צורך אחר אסורים בהחלט. כל זכויות העתקת תמונות מתכונים שמורות ל Michael Stemprock.

אתר זה, במלואו, כפוף לחוק הצרפתי והבינלאומי אודות זכויות היוצרים והקניין הרוחני. כל זכויות ההעתקה שמורות, כולל המסמכים שניתן להוריד אותם, האיורים והתמונות.